Badania ilościowe zawartości halogenków w topniku

Ilościowy pomiar zawartości halogenków w topnikach oznacza się metodami mia­reczkowania, szczegółowo opisanymi w normie ISO PN-EN ISO 9455-6.

– metoda A jest metodą potencjometrycznego miareczkowania halogenków (z wy­łączeniem fluorków) mianowanym roztworem azotanu srebra. Metoda ta jest przeznaczona dla topników rodzaju 1 i 2 o zawartości składników nielotnych od 0,05 do 2% wagowych;

– metoda B jest metodą miareczkowania do oznaczania całkowitej zawartości ha­logenków (z wyłączeniem fluorków) w topnikach rozpuszczalnych w wodzie. Do próbki dodaje się znaną ilość azotanu srebra, a nadmiar azotanu srebra mia­reczkuje się tiocyjanianem amonu. Metoda B jest przeznaczona dla topników rodzaju 2 i 3.

Obie wyżej wymienione metody pomiaru stosowane są do ilościowego oznaczenia chlorków i bromków w topnikach, nie obejmują one oznaczenia fluorków.