Badanie gęstości topnika

Pomiar gęstości topnika przeprowadza się za pomocą odpowiednio wyskalowanych areometrów. W ściśłe określonej temperaturze. Gęstość dostarczonych topników, o zawartości części stałych <10 % nie powinna się różnić od wartości nominalnej o więcej niż 5g/l w określonej temperaturze, na ogół 20 lub 25°C. Do pomiaru gęstości topnika można również stosować densvmetry, które umożliwiają wykonanie pomiaru gęsto­ści próbki (g/cm3) z uwzględnieniem temperatury pomiaru. Pomiar gęstości za pomocą densymetru polega na wprowadzeniu badanej próbki topnika do szklanej U rurki, która jest pobudzana elektromagnetycznie w celu wykonania nietłumionych oscylacji. Ponieważ objętość próbki jest stała, okres wibracji zależy tylko od gęstości i temperatury próbki. W celu wyeliminowania współczynnika temperatury oscylatora temperatura oscylatora jest określana. Obliczenia gęstości rzeczywistej są wykonywane automatycznie za pomocą wbudowanego procesora i na ekranie densymetru pojawia się wynik gęstości w g/cm3. Densymetr DMA-35 można stosować do pomiaru cieczy o gęstości do 1.999 g/cm3, w zakresie temperatur do 40°C. Z dokładnością ±1 x 10~3 g/cm3.