Badanie kleistości pasty lutowniczej

Kleistość past lutowniczych określa zdolność pasty do utrzymywania podzespołów SMT na podłożu (np. płytki drukowanej) w czasie montażu i podczas procesu luto­wania. Kleistość pasty jest określona przez wartość siły i czasu kleistości. Siła kleistości powinna zapewniać niezmienne położenie podzespołów w czasie od ułożenia ich na nadrukowanej paście do przetopienia. Miarą siły kleistości pasty jest siła potrzebna do oderwania próbnika przyrządu pomiarowego od po­wierzchni pasty. Czas kleistości definiuje się jako czas, w którym wartość siły kleistości utrzymuje się na stałym poziomie lub spada do 80% swej początkowej wartości od momentu nadrukowania pasty lutowniczej, przy zachowaniu warunku, że początkowa wartość siły kleistości zapewniała prawidłowe trzymanie ułożonych podzespołów SMT. Badanie kleistości past lutowniczych można przeprowadzić kilkoma metodami: Metodą stałego nacisku wstępnego, metodą nacisku punktowego lub metodą zada­nej głębokości zanurzania.